Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
said
|
Xem say
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
said
|
said
said (adj)
aforesaid (formal), aforementioned (formal), assumed, supposed, alleged