Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
ahead
[ə'hed]
|
phó từ
xa hơn về phía trước (thời gian hoặc không gian)
anh ta chạy về phía trước
con đường ở phía trước bị cây đổ chắn ngang
chướng ngại vật ở phía trước
thời gian để thư giãn là khi chúng ta vượt lên trước
đi lên!, tiến lên!, cứ tiếp tục đi!
nhìn trước, lo xa
giới từ
( ahead of somebody / something ) về phía trước trong không gian hoặc thời gian
ngay phía trước chúng ta là cung điện hoàng gia
London is about five hours ahead of New York
Giờ London sớm hơn New York khoảng năm giờ
Trước mắt chúng ta có mười ngày luyện tập khẩn trương
dẫn đầu ai/cái gì; tiến xa hơn
Cô ta bao giờ bao giờ cũng vượt xa các bạn cùng lớp về học lực
Tư tưởng của ông ấy vượt quá thời đại của ông ấy
Từ điển Anh - Anh
ahead
|

ahead

ahead (ə-hĕdʹ) adverb

1. At or to the front or head.

2. a. In advance; before: Pay ahead, and you'll receive a discount. b. In or into the future; for the future: planned ahead.

3. a. In an advanced position or a configuration registering the future: Set the clock ahead. b. At or to a different time; earlier or later: moved the appointment ahead, from Tuesday to Monday.

4. a. In a forward direction; onward: The train moved ahead slowly. b. In the prescribed direction or sequence for normal use: You won't hear anything unless you roll the tape ahead.

5. In or into a more advantageous position: wanted to get ahead in life.

idiom.

be ahead

To be winning or in a superior position: The home team was ahead in the second period. Your company is ahead in developing the new technology.

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
ahead
|
ahead
ahead (adj)
fast, gaining, in advance
antonym: slow
ahead (adv)
  • in front, to the front, in the lead, in advance, further on, to the fore, at the forefront, forward, before
    antonym: behind
  • into the future, in the future, to come, yet to be, forward, onward
    antonym: ago
  • early, in advance, prematurely, up front, ahead of, beforehand
    antonym: late