Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
utter
['ʌtə]
|
tính từ
hoàn toàn, toàn bộ, tuyệt đối, dứt khoát
cảnh tối tăm hoàn toàn
lời từ chối dứt khoát; sự phủ nhận dứt khoát
kiên quyết, dứt khoát
ngoại động từ
thốt ra, phát ra, bậc ra, tạo ra (âm thanh)
thốt ra một tiếng thở dài
nói, nói ra, phát biểu, bày tỏ
nói láo
không nói nửa lời
phát biểu cảm tưởng
cho lưu hành, phát hành (bạc giả...)