Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tolerant
['tɔlərənt]
|
tính từ
( tolerant of / towards somebody / something ) có hoặc thể hiện sự dung thứ
Tôi là người có lòng khoan dung, nhưng lối cư xử của anh thật quá mức chịu đựng của tôi
những lỗi lầm của chính cô ấy đã làm cho cô ấy rất dễ tha thứ đối với (sai lầm của) người khác