Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
behaviour
[bi'heivjə]
|
danh từ
cách đối xử; cách cư xử; cách ăn ở; tư cách đạo đức
tư cách đạo đức tốt/xấu
cách hành động hoặc hoạt động
nghiên cứu cách hoạt động của trẻ thơ, khỉ, ong
cư xử thật khéo léo; cư xử thật tốt