Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
response
[ri'spɔns]
|
danh từ
sự trả lời; câu trả lời
cô ta không trả lời
sự đáp lại, sự hưởng ứng
một sự hưởng ứng keo kiệt (chưa hưởng ứng hết sức mình)
hưởng ứng lời kêu gọi
được hưởng ứng nhiệt liệt
sự phản ứng lại; sự đối phó lại (khi bị kích thích...)
( (thường) số nhiều), (tôn giáo) phụ xướng (như) responsory