Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
responsory
[ri'spɔnsəri]
|
danh từ
(tôn giáo) bài thánh ca (trong khi làm lễ)
( (thường) số nhiều), (tôn giáo) phụ xướng (như) response