Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pillar
['pilə(r)]
|
danh từ
cột (bằng đá, gỗ..) để chống, trang trí; vật có hình dánh như cột (nước, khói..)
cột mây
cột khói
(nghĩa bóng) cột trụ, rường cột; vật chống đỡ chính của (cái gì)
một trong những cột trụ của quốc gia
tôi là trụ cột của gia đình
(ngành mỏ) cột than (chừa lại để chống mái hầm)
bị đẩy từ khó khăn này đến khó khăn khác; bị đẩy từ chỗ này đến chỗ khác mà cũng không đi đến đâu
gõ hết cửa này đến cửa khác
ngoại động từ
chống, đỡ (bằng cột, trụ)