Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arcade
[ɑ:'keid]
|
danh từ
đường có mái vòm
(kiến trúc) dãy cuốn