Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mobile
['moubail; 'moubi:l]
|
tính từ
cơ động; lưu động
binh sĩ/pháo binh cơ động
thư viện lưu động (đặt trong một chiếc xe)
(về người) có thể thay đổi giai cấp, nghề nghiệp hoặc nơi ở dễ dàng; di động
lực lượng lao động di động
hay thay đổi, dễ biến đổi, biến đổi nhanh
nét mặt dễ biến đổi
có phương tiện di chuyển
ông cho tôi đi nhờ xe được không, nếu ông có xe?