Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
artillery
[ɑ:'tiləri]
|
danh từ
(quân sự) pháo
trọng pháo
pháo binh
khoa nghiên cứu việc sử dụng pháo