Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
increase
['inkri:s]
|
danh từ
sự tăng, sự tăng thêm
sự tăng số dân
đang tăng lên, ngày càng tăng
số lượng tăng thêm
động từ
tăng lên, tăng thêm, lớn thêm
tăng tốc độ
số dân tăng lên