Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
explosion
[iks'plouʒn]
|
danh từ
sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
tiếng nổ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phát triển ồ ạt và nhanh chóng
sự tăng số dân ồ ạt và nhanh chóng