Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
population
[,pɔpju'lei∫n]
|
danh từ
dân cư (một thành phố..)
dân lao động
dân số
sự bùng nổ dân số
mật độ dân số (mức độ phân bố dân cư)
khu vực đông/thưa dân