Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
impossible
[im'pɔsəbl]
|
tính từ
không thể làm được hoặc không thể có; không thể xảy ra được
một công việc không thể làm được
tôi không thể có mặt ở đó trước 8 giờ tối
quả là không thể nào tiên đoán tương lai một cách chính xác
một câu chuyện không thể có được (không thể tin được)
(thông tục) quá quắt, quá đáng, không thể chịu được
một tình thế tuyệt vọng
một kẻ quá quắt, không thể chịu được
danh từ
điều không thể làm được, điều không thể đạt được
đòi hỏi/muốn/gắng làm/làm cái không thể đạt được