Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
important
[im'pɔ:tənt]
|
tính từ
quan trọng; trọng yếu; hệ trọng
một sự kiện/quyết định/thông báo/cuộc họp quan trọng
điều quan trọng sống còn là phải lập tức hủy bỏ lệnh đó
điều quan trọng là sinh viên phải dự tất cả các buổi giảng
lúc này họ cần có thêm tiền, nhưng điều quan trọng hơn nữa là họ cần được giúp đỡ lâu dài
điều quan trọng đối với tôi là anh phải có mặt ở đó
có quyền thế, có thế lực
hình như ông ta không phải là người rất trọng yếu trong hệ thống cấp bậc của công ty
ra vẻ mình là nhân vật quan trọng