Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fruit
[fru:t]
|
danh từ
quả, trái cây
thành quả, kết quả
( số nhiều) thu hoạch, lợi tức
(kinh thánh) con cái
con cái
nội động từ
ra quả