Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
apple
['æpl]
|
danh từ
quả táo
(xem) Adam
mối bất hoà
đồng tử, con ngươi
vật quí báu phải giữ gìn nhất
quả táo trông mã ngoài thì đẹp nhưng trong đã thối
(nghĩa bóng) thành tích bề ngoài, thành tích giả tạo
(tục ngữ) con sâu làm rầu nồi canh