Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
citron
['sitrən]
|
danh từ
(thực vật học) cây thanh yên
quả thanh yên
màu vỏ chanh ( (cũng) citron colour )