Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
huckleberry
['hʌklbəri; US 'hʌklberi]
|
danh từ
cây việt quất, trái việt quất