Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
everyday
['evridei]
|
tính từ
được sử dụng hoặc xảy ra hàng ngày; quen thuộc
việc xảy ra hằng ngày
giày thường đi hằng ngày
một quyển từ điển gọn nhỏ để dùng hàng ngày
tầm thường
một gã thanh niên tầm thường
chuyện tầm phào