Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
coconut
['koukənʌt]
|
Cách viết khác : coker [koukə] cokernut [koukənʌt]
danh từ
quả dừa
nước dừa
dầu dừa
thảm bằng xơ dừa
(từ lóng) cái sọ; cái đầu người
(đùa cợt) vậy là tất cả vấn đề đã được giải thích rõ rồi