Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
matting
['mætiη]
|
danh từ
mặt xỉn
chiếu thảm
nguyên liệu dệt chiếu; nguyên liệu dệt thảm