Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
begin
[bi'gin]
|
động từ bất quy tắc began /bi'gæn /
bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
sự sống bắt đầu trên trái đất này lúc nào?
bắt đầu từ
bắt đầu từ lúc bắt đầu
bắt đầu làm (việc gì)
trước hết là, đầu tiên là
trước hết chúng ta hãy nói rõ sự khác nhau giữa hai từ này
(xem) world
bắt đầu tốt là làm xong được một nửa công việc