Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
beaten
['bi:tn]
|
động tính từ quá khứ của beat
tính từ
đập, nện (nền đường...)
gò, đập, thành hình
những đồ trang sức đôi khi làm bằng bạc, vàng gò thành hình
quỵ, nản chí
đường mòn
môn sở trường
lịch sử là môn sở trường của anh ấy
Từ liên quan
beat