Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
appropriate
[ə'prouprieit]
|
tính từ
( appropriate to / for something ) thích hợp; thích đáng
kẻ sát nhân cần phải nhận một hình phạt thích đáng với hành vi man rợ của y
ông sẽ được thông báo chi tiết vào một thời điểm thích hợp
ngoại động từ
chiếm đoạt (cái gì) làm của riêng
người nào có gian ý chiếm đoạt của người khác làm của riêng mình thì bị kết tội trộm
( to appropriate something for something ) dành riêng (để dùng vào việc gì)
Từ liên quan
assort decorum set suit