Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
whose
[hu:z]
|
tính từ nghi vấn
của ai
anh đọc cuốn sách của ai đấy?
đại từ nghi vấn
sách này của ai?
từ hạn định
của ai; của cái gì
đây là người mà chúng ta vừa đi qua nhà
đây là ngôi nhà mà chủ nhân rất giàu