Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
từ điển
[từ điển]
|
lexicon; glossary; dictionary
To consult a language dictionary so as to distinguish the usages of a particular term
To compile a 2000-page dictionary of Vietnamese literature
Vietnamese-French Dictionary
English-Vietnamese Medical Dictionary
English-French Dictionary of Forestry
He is a walking dictionary of history
Illustrated dictionary
Thumb-indexed dictionary
Phrase-book
Monolingual/trilingual dictionary
Lexicographer
Lexicography
Chuyên ngành Việt - Anh
từ điển
[từ điển]
|
Tin học
dictionary
Từ điển Việt - Việt
từ điển
|
danh từ
sách tra cứu các đơn vị từ vựng
tra từ điển Anh - Việt;
từ điển tiếng Việt phổ thông