Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
specially
['spe∫əli]
|
phó từ
đặc biệt, riêng biệt; chỉ dành cho
tôi đến đây là chỉ để thăm anh
một cách cá biệt, một cách riêng biệt (như) especially
Chuyên ngành Anh - Việt
specially
['spe∫əli]
|
Kỹ thuật
một cách đặc biệt
Toán học
một cách đặc biệt
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
specially
|
specially
specially (adv)
  • particularly, in particular, especially, specifically, expressly
    antonym: generally
  • personally, individually, to order