Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
serious
['siəriəs]
|
tính từ
đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị
một thanh niên đứng đắn
có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
đây là một vấn đề quan trọng
bệnh nặng, bệnh trầm trọng
sự thất bại nặng
tổn thương nặng
đáng sợ, đáng gờm
một đối thủ đáng gờm
thành thật, thật sự, không đùa
anh có nói thật không?
một cố gắng thật sự
(thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
serious
|
serious
serious (adj)
 • thoughtful, grave, solemn, stern, somber, grim, severe, staid, sober, unsmiling, quiet, serious-minded, humorless
  antonym: lighthearted
 • important, momentous, significant, crucial, vital, critical, considerable, major, fundamental
  antonym: trivial
 • dangerous, acute, life-threatening, critical, severe, worrying
  antonym: minor
 • earnest, sincere, genuine, honest, resolute, decided, determined
  antonym: flippant
 • thought-provoking, meaningful, intense, deep, profound, powerful
  antonym: lightweight