Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
month
[mʌnθ]
|
danh từ
(cũng) calendar month một trong mười hai thời kỳ trong một năm; tháng
tháng âm lịch
tháng dương lịch
cô ấy kiếm được 4000 đô la một tháng (mỗi tháng cô ấy kiếm được 4000 đô la)
đứa bé được ba tháng tuổi
vài tháng sau
vài tháng đầu tiên sau ngày cưới
một hợp đồng sáu tháng
đứa bé bảy tháng tuổi
lễ cầu kinh một tháng sau khi chết; lễ giỗ ba mươi ngày
một thời gian rất dài; lâu lắm
đã lâu lắm rồi tôi không thấy cô ấy
Chuyên ngành Anh - Việt
month
[mʌnθ]
|
Kỹ thuật
tháng
Sinh học
tháng
Toán học
tháng
Từ điển Anh - Anh
month
|

month

month (mŭnth) noun

Abbr. m., mo.

1. A unit of time corresponding approximately to one cycle of the moon's phases, or about 30 days or 4 weeks.

2. One of the 12 divisions of a year as determined by a calendar, especially the Gregorian calendar. Also called calendar month.

3. A period extending from a date in one calendar month to the corresponding date in the following month.

4. A sidereal month.

5. A lunar month.

6. A solar month.

idiom.

month of Sundays Informal

An indefinitely long period of time: It will take you a month of Sundays to chop all that wood.

 

[Middle English moneth, from Old English mōnath.]

Usage Note: The singular month, preceded by a numeral (or number) and a hyphen, is used as a compound attributive: a three-month vacation. The plural possessive form without a hyphen is also possible: a three months' vacation.