Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
difficult
['difikəlt]
|
tính từ
khó; khó khăn; gay go
Câu hỏi này khó trả lời
Anh ta thấy khó mà bỏ rượu được
Lời đề nghị của họ đặt chúng tôi vào một tình thế khó xử
khó tính; khó ai làm vừa lòng
ông chủ/khách hàng khó tính
Chuyên ngành Anh - Việt
difficult
['difikəlt]
|
Kỹ thuật
khó khăn
Toán học
khó khăn
Từ điển Anh - Anh
difficult
|

difficult

difficult (dĭfʹĭ-kŭlt, -kəlt) adjective

1. Hard to do or accomplish; demanding considerable effort or skill; arduous: "To entertain is far more difficult than to enlighten" (Anthony Burgess). See synonyms at hard.

2. Hard to endure; trying: fell upon difficult times.

3. Hard to comprehend or solve: a difficult puzzle.

4. Hard to please, satisfy, or manage: a difficult child.

5. Hard to persuade or convince; stubborn.

 

[Middle English, back-formation from difficulte, difficulty. See difficulty.]

difʹficultly adverb

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
difficult
|
difficult
difficult (adj)
 • hard, tricky, complicated, thorny, complex, intricate, knotty
  antonym: easy
 • problematic, hard, tough, trying, grim, challenging, demanding, testing, arduous, tiring, strenuous, grueling
  antonym: simple
 • incomprehensible, unintelligible, abstruse, impenetrable, obscure, involved, complicated, complex, intricate
  antonym: simple
 • obstinate, stubborn, recalcitrant, intractable, fractious, unmanageable, awkward
  antonym: amenable