Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
application
[,æpli'kei∫n]
|
danh từ
sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ( (cũng) appliance )
sự đắp thuốc vào vết thương
vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
sự dùng, sự áp dụng, sự ứng dụng
thuốc dùng ngoài da
sự chuyên cần, sự chuyên tâm
một người rất chuyên cần
lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
đơn xin việc làm
gửi đơn cho ai để xin việc gì
đệ đơn xin, gửi đơn xin
(tin học) trình ứng dụng
phần mềm ứng dụng