Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
máy tính
[máy tính]
|
calculator
Electronic calculator
Pocket calculators weren't available then
computer
The latest computer system
Computer-aided design
Computer-to-computer connection
Computerist
Computer manufacturer/supplier
Computer crime Computer criminal
Chuyên ngành Việt - Anh
máy tính
[máy tính]
|
Kinh tế
calculating machine
Kỹ thuật
computer
Tin học
calculating machine, calculator, computer
Toán học
computer
Từ điển Việt - Việt
máy tính
|
danh từ
máy thực hiện tự động các phép tính