Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tops
['tɔps]
|
danh từ số nhiều
( the tops ) (thông tục) cái gì nhất
tôi thích hầu hết các thành phố nhưng đối với tôi New York là nhất