Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
timely
['taimli]
|
tính từ, dạng so sánh và so sánh cao nhất là timelier timeliest
xảy ra đúng lúc, hợp thời
nhờ sự can thiệp đúng lúc của ông ta
đây là một sự nhắc nhở đúng lúc về sự cần thiết phải luôn luôn thận trọng