Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
summarize
['sʌməraiz]
|
Cách viết khác : summarise ['sʌməraiz]
ngoại động từ
tóm tắt; tổng kết
một bài nói chuyện tóm tắt những khuynh hướng mới trong triết học