Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
summarise
['sʌməraiz]
|
Cách viết khác : summarize ['sʌməraiz]
như summarize