Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
trend
[trend]
|
danh từ
phương hướng
phương hướng của bờ bể
xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng, phương hướng chung
xu hướng của những tư tưởng hiện đại
theo các xu hướng mới nhất về thời trang
lăng xê
nội động từ
đi về phía, hướng về, xoay về
con đường đi về phía bắc
có khuynh hướng về, có xu hướng về, hướng về
tư tưởng hiện đại đang hướng về chủ nghĩa xã hội