Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
latest
['leitist]
|
tính từ, cấp cao nhất của late
muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất
tin mới nhất
thời trang mới nhất
muộn nhất là..., trễ nhất là.....