Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
seven
['sevn]
|
tính từ
bảy
lên bảy (tuổi)
danh từ
số bảy ( 7)
bảy kỳ quan trên thế giới
(trong từ ghép) có bảy đơn vị trong vật được mô tả
bài thơ bảy dòng
nhóm bảy người