Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poem
['pouim]
|
danh từ
bài thơ
làm thơ
sáng tác thơ
(nghĩa bóng) vật đẹp như bài thơ, cái nên thơ, cảnh đẹp như thơ
ngôi nhà ván ấy là một kiến trúc bằng gỗ rất nên thơ