Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
really
['riəli]
|
phó từ
thực, thật, thực ra
thực ra thì anh nghĩ như thế nào về việc ấy
thực ra đó là lỗi của tôi
có đúng thật không?
thật không?
không thật à!