Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
profess
[prə'fes]
|
ngoại động từ
tuyên bố, bày tỏ, nói ra
tuyên bố là hài lòng với...
tự cho là, tự xưng là, tự nhận là
tự cho là biết nhiều tiếng nước ngoài
tự xưng là một học giả
tự nhận là dốt nát
theo, nhận là tin theo (đạo..); tuyên xưng đức tin
theo đạo Phật
hành nghề, làm nghề
làm nghề luật
dạy (môn gì...)
dạy sử
nội động từ
dạy học, làm giáo sư
Từ liên quan
belief pagan religion