Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poetry
['pouitri]
|
danh từ
thi ca (thơ ca) nói chung; nghệ thuật thơ
sử thi
thơ trữ tình
kịch thơ
chất thơ, thi vị; tính chất thú vị về thẩm mỹ