Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
epic
['epik]
|
danh từ
Cách viết khác : epopee ['epoupi:]
thiên anh hùng ca, thiên sử thi
tính từ
Cách viết khác : epical ['epikəl]
có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi