Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
organic
[ɔ:'gænik]
|
Cách viết khác : organical [ɔ:'gænikəl]
tính từ
(thuộc) cơ quan (trong cơ thể)
có cơ quan, có tổ chức, có hệ thống
(hoá học), (y học) hữu cơ
hoá học hữu cơ
bệnh hữu cơ
(pháp lý) cơ bản, có kết cấu
luật cơ bản
có hệ thống, có phối hợp, hữu cơ
một tổng thể hữu cơ