Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
off-day
['ɔfeid]
|
danh từ
ngày mà người ta làm hỏng công việc, không gặp may...; ngày xấu
ngày hôm qua là một ngày xấu đối với tôi