Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
meaning
['mi:niη]
|
danh từ
nghĩa, ý nghĩa
từ này nghĩa là gì?
tính từ
có ý nghĩa, đầy ý nghĩa
một cái nhìn đầy ý nghĩa