Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
import
['impɔ:t]
|
danh từ
sự nhập, sự nhập khẩu (hàng hoá)
( số nhiều) hàng nhập, hàng nhập khẩu
ý nghĩa, nội dung (của một từ, một văn kiện)
nội dung bản tuyên bố
tầm quan trọng
vấn đề quan trọng
ngoại động từ
nhập, nhập khẩu (hàng hoá...)
ngụ ý, ý nói, nghĩa là
tin này nghĩa là thế nào?
cho biết
một bức thư cho biết rằng...
có quan hệ tới; có tầm quan trọng đối với; cần đối với
chúng ta cần phải được biết...
Từ liên quan
contraband export importation